Regulamin konkursu „Uchwyć ciepło”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Uchwyć ciepło” ( “Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Empik E-commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490483, NIP 5213662673, REGON 147006276, kapitał zakładowy 163.499.000,00 złotych („Organizator”).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu sklepu internetowego empikfoto.pl w serwisie społecznościowym Instagram®, pod adresem www.instagram.com/empikfoto/ (dalej: „Profil empikfoto”).
 5. Czas trwania Konkursu: od 6.12.2016 r. do 11.12.2016 r.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®.
 7. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem postu na Profilu empikfoto („Post Konkursowy”).
 9. Komunikacja Konkursu zostanie przeprowadzona na Profilu empikfoto.
 10. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osobą fizyczna, pełnoletnia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zwane są dalej „Uczestnikami”.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne
 5. Warunkami udziału w Konkursie są:
 6. zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,;
 7. posiadanie konta użytkownika serwisu społecznościowego Instagram®;
 8. zaobserwowanie Profilu empikfoto (tj. posiadanie lub założenie konta na portalu społecznościowym Instagram®, wyszukanie Profilu empikfoto i klinkięcie „obserwuj”)
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród w Konkursie;
 10. przesłanie w odpowiedzi na Posta Konkursowego Zgłoszenia Konkursowego według wskazówek zawartych w  Regulaminie,
 11. wyrażenie zgody na korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu,
 12. działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 13. niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami.
 14. udostępnienie danych niezbędnych do wydania Nagrody oraz rozliczenia Konkursu, w przypadku uzyskania Nagrody (imię, nazwisko, adres e-mail)

 

 • ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

 

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest umieszczenie w serwisie Instagram® w trakcie trwania Konkursu, w odpowiedzi na Post Konkursowy, zdjęcia przedstawiającego produkty tj. odbitki w dowolnym formacie, fotoksiążki, fotokalendarze, fotokubki, poduszki, etui, fotokoszulki, torby, puzzle, obrazy, plakaty lub panele zakupione w sklepie internetowym empikfoto.pl dla siebie lub w prezencie dla osoby trzeciej („Zadanie Konkursowe”).
 2. Uczestnik powinien opublikować zdjęcie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, na swoim profilu w serwisie Instagram® dodając hashtag (znacznik poprzedzony #) #uchwyccieplo oraz tag (oznaczenie) @empikfoto („Zgłoszenie konkursowe”).
 3. Jeden Uczestnik może dodać wyłącznie jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 4. Po zakończeniu Konkursu, Jury, spośród wszystkich Uczestników wyłoni 3 zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę („Laureaci’).
 5. Laureatami zostaną osoby wybrane przez Jury, które prześlą najciekawsze oraz najbardziej kreatywne Zgłoszenie Konkursowe.
 6. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe umieszczone w odpowiedzi na Post Konkursowy.
 7. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:
 8. przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zgłoszenia Konkursowego;
 9. jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie;
 10. udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do Zgłoszenia bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronie internetowej empikfoto.pl lub www.empik.com oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 11. posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanym Zgłoszeniu Konkursowym na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez Organizatora w zakresie o jakim mowa w pkt c) powyżej;
 12. zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).
 13. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń Konkursowych, które:
  1. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
  2. zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
  3. zawierają przekazy reklamowe;
  4. są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
  5. zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;
  6. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.
 14. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

 

 1. OCENA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I NAGRODY

 

 1. Do wyłonienia Laureatów Konkursu Organizator powoła jury w składzie 3 osobowym („Jury”).
 2. Kryterium wyboru Laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania Laureatom Nagród jest oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego.
 3. Nagrodami w Konkursie są:
 • za zajęcie I miejsca – bon o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) na zakupy w sklepie internetowym empikfoto.pl
 • za zajęcie II miejsca – bon o wartości 100,00 zł (sto złotych) na zakupy w sklepie internetowym empikfoto.pl
 • za zajęcie III miejsca – bon o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) na zakupy w sklepie internetowym empikfoto.pl

(„Nagrody”).

 1. Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość Direct z Profilu empikfoto wysłaną do Uczestnika wytypowanego przez Jury najpóźniej do dnia 12 .12.2016 r..
 2. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Jury.
 3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników.
 4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 5. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, pseudonim, adres email, adres korespondencyjny.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku Laureatów, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Informujemy, iż zgodnie z postanowieniami 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia do Organizatora pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia zakończenia Konkursu tj. 11 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 3. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród można składać listem na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs uchwyć ciepłolub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany powyżej.
 8. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie  wykluczone z udziału w Konkursie.