🎁 Vytvorte unikátny darček online a urobte radosť niekomu blízkemu
X

Archív pravidiel >

Obchodné podmienky servisu empikfoto.sk

 


Servis empikfoto.sk prevádzkuje spoločnosť  Empik Foto Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (PSČ 00-017), ul. Marszałkowska 104/122, zapísaná do registra podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra vedeného Obvodným súdom hlavného mesta Varšavy, XII. hospodársky oddiel Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000736870, s daňovým identifikačným číslom DIČ DPH (NIP): PL5252754103, IČO (REGON) 380546457, so základným imaním vo výške 5000 PLN, splateným v plnej výške (ďalej len „Empik”).


Slovníček:

Mobilná aplikácia - aplikácia umožňujúca používať zákaznícke konto a nakupovať na stránke empikfoto.sk, dostupná bezplatne na prevzatie z digitálnej distribučnej platformy App Store a Google Play pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android.


Centrum zákazníckej podpory - kontaktného formulára na stránke https://www.empikfoto.sk/kontakt.html.

Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba, alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity. ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, využívajúca servis alebo mobilnú aplikáciu, najmä vykonávajúca nákupy.

Spotrebiteľ - zákazník - fyzická osoba, využívajúca servis, najmä nákupy, cieľ ktorých nie je priamo spojený s jeho hospodárskou činnosťou alebo zamestnaním (v súlade s čl. 22.1 poľského Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964, zverejneného v Zbierke zákonov pod č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov , ďalej len „Občiansky zákonník“).

Laboratórium – Centrálne laboratórium servisu, ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew, Poľsko.

Produkty – výrobky a služby dostupné v rámci servisu, najmä fotografické výtlačky, reklamné predmety s fotografiami, fotoalbumy, kalendáre, atď.

Sprostredkovateľ platby – externý, vzhľadom na spoločnosť Empik, subjekt, ktorý sprostredkováva platby prostredníctvom bankových prevodov alebo platobnými kartami.

Servis – internetová služba empikfoto.sk, dostupná na webovej stránke https://www.empikfoto.sk.


§ 1 Všeobecné ustanovenia


1. Tieto obchodné podmienky stanovujú pravidlá:

a) registrácie v servise empikfoto.sk;

b) využívania služieb dostupných v rámci servisu empikfoto.sk a v mobilnej aplikácii;

c) objednávania produktov ponúkaných spoločnosťou Empik, ktoré sú dostupné v servise empikfoto.sk, dodania objednaných produktov zákazníkovi, hradenia predajnej ceny týchto produktov zákazníkom;

d) právo zákazníka na odstúpenie od objednávky a zmluvy;

e) pravidlá podávania a vybavovania reklamácií.

2. Na prezeranie webových stránok servisu, vrátane sortimentu produktov, je nevyhnutné koncové zariadenie s prístupom na internet a internetovým prehliadačom typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera alebo Safari v aktuálnej verzii. Na využitie niektorých funkcií servisu, vrátane registrácie a objednávania produktov, je okrem toho nevyhnutné aktívne konto elektronickej pošty (e-mail).

3. Zákazníci nemôžu pri používaní servisu (taktiež prostredníctvom mobilnej aplikácie) šíriť nelegálny, urážlivý alebo inak nevhodný obsah. Zákazník sa okrem toho musí zdržať akýchkoľvek činností, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť správne fungovanie servisu, vrátane akýchkoľvek zásahov do obsahu servisu alebo jeho technických komponentov. Servis je okrem toho zakázané používať na akékoľvek aktivity, ktoré sú v rozpore s jeho pôvodným účelom, vrátane šírenia nevyžiadanej pošty (spamu), vykonávania akýchkoľvek obchodných, reklamných alebo propagačných aktivít na webových stránkach servisu, ako aj uverejňovania na stránkach servisu pornografických materiálov, prípadne materiálov podporujúcich fašizmus, nacizmus, komunizmus, násilie, materiály urážajúce náboženské cítenie iných osôb, atď.

4. Na prezeranie sortimentu servisu nie je potrebná registrácia. Zákazníci môžu objednávať produkty zahrnuté do sortimentu servisu až po zaregistrovaní sa v súlade s ustanoveniami § 2 týchto obchodných podmienok.

5. Zúčtovanie transakcií vykonaných prostredníctvom platobných kariet a e-prevodu zabezpečuje Zúčtovacie stredisko Dotpay. Tieto služby poskytuje spoločnosť Dotpay S.A. so sídlom v Krakove (PSČ 30-552), na ul. Wielickiej 72 v súlade s obchodnými podmienkami dostupnými na adrese http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.


§ 2 Registrácia


1. Registrácia v servise umožňuje zákazníkovi:

a) zadávať, upravovať alebo odstraňovať údaje, vrátane dodacích adries;

b) zadávať objednávky s použitím zákazníkom zadaných údajov;

c) pridávať fotografie do virtuálnych fotoalbumov empikfoto;

d) tvoriť, ukladať a upravovať fotoalbumy;

e) prezerať históriu objednávok;

f) objednať a odstúpiť od prijímania newslettera;

g) používať zľavové kódy;

h) uskutočňovať platby za objednávky na dobierku;

i) využívať ďalšie funkcie, ktoré sú dostupné len zaregistrovaným zákazníkom.

2. Za účelom registrácie v servise (založenia zákazníckeho účtu) treba vyplniť registračný formulár, ktorý je k dispozícii online alebo v mobilnej aplikácii, a uviesť svoju emailovú adresu a heslo, a oboznámiť sa s ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Spoločnosť Empik potom, ako zákazník vyplní a odošle registračný formulár, odošle na zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty potvrdenie o zaregistrovaní. Tým sa proces registrácie končí.

3. Registrácia v servise a využívanie služieb servisu sú bezplatné. Zákazník zaregistrovaním sa v službe uzatvára so spoločnosťou Empik zmluvu o poskytovaní elektronických služieb spočívajúcich vo vedení jeho zákazníckeho konta v súlade s pravidlami uvedenými v týchto obchodných podmienkach.

4. Po zaregistrovaní sa v službe je pri každom prihlasovaní potrebné zadať údaje uvedené v registračnom formulári alebo zmenené neskôr v nastaveniach zákazníckeho konta.

5. Konto vytvorené v procese registrácie je pre zákazníka vedené po dobu neurčitú. Zákazník môže kedykoľvek svoje konto v servise zrušiť a požiadať o jeho odstránenie. Za zrušenie a odstránenie konta nie sú účtované žiadne poplatky.

6. So žiadosťou o odstránenie zákazníckeho konta zo servisu sa treba telefonicky alebo prostredníctvom emailu obrátiť na Centrum zákazníckej podpory. Žiadosť o odstránenie zákazníckeho konta sa prijíma po získaní potvrdenia, že daná osoba, ktorá túto žiadosť podala, je majiteľom daného konta. K odstráneniu konta dochádza okamžite a je rovnoznačné s ukončením zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Empik o poskytovaní elektronických služieb spočívajúcich vo vedení zákazníckeho konta zákazníka.

7. Zákazník môže počas registrácie vyjadriť súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej podobe. Faktúry budú odosielané na emailovú adresu uvedenú počas registrácie konta v servise. Zákazník môže tento svoj súhlas kedykoľvek na svojom konte zrušiť. Anulovanie súhlasu nemá žiadny vplyv na aktuálne realizované objednávky prijaté na spracovanie. Súhlas sa týka všetkých objednávok realizovaných v rámci daného konta po jeho udelení až do prípadného odvolania. Ak zákazník svoj súhlas s prijímaním faktúr v elektronickej podobe nevyjadrí, faktúry mu budú zasielané v tradičnej, t. j. papierovej forme spolu s objednávkou.

8. Spoločnosť Empik má právo zablokovať účet zákazníka v prípadoch ustanovených všeobecne platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Empik má okrem toho právo zablokovať konto zákazníka aj z dôležitých dôvodov, ktorými sú:

a) ak zákazník počas používania služieb servisu poruší všeobecne platné právne predpisy, práva tretích strán (najmä práva týkajúce sa duševného vlastníctva), osobné práva tretích strán alebo dobré mravy;

b) iné opakujúce sa (minimálne dvakrát) porušenie zásad ustanovených týmito obchodnými podmienkami;

c) opakujúca sa (minimálne dvakrát) objednávka na dobierku s uvedením nesprávnej alebo falošnej adresy, na základe ktorej nie je možné adresáta lokalizovať;

d) pretrvávajúce a opakujúce sa podávanie objednávok a odstupovanie od nich v súlade s pravidlami uvedenými v § 6 ods. 6 týchto obchodných podmienok, pokiaľ odstúpenie od objednávky nie je možné zdôvodniť neschopnosťou spoločnosti Empik realizovať objednávku v súlade s jej obsahom.

9. Zákazník bude o zámere spoločnosti zablokovať jeho zákaznícke konto včas informovaný prostredníctvom elektronickej správy na aktuálne v servise registrovanej adrese. Zablokovanie zákazníckeho konta v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho odseku sú rovnoznačné s okamžitým ukončením zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou o poskytovaní elektronických služieb.

10. Spoločnosť Empik v prípade zablokovania zákazníckeho konta v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami ods. 7-8 automaticky ruší všetky nerealizované objednávky zadané daným zákazníkom. K zrušeniu konta dochádza v priebehu jedného dňa od jeho zablokovania. V takom prípade, ak už bola platba za objednávku vykonaná, spoločnosť Empik vráti zákazníkovi celú uhradenú sumu. Vrátenie uhradenej sumy prebehne v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

§ 3 Podmienky používania servisu

1. K prihláseniu do služby je potrebné zadať v prihlasovacom formulári emailovú adresu a heslo uvedené počas registrácie zákazníckeho konta. Údaje uvedené pri registrácii konta je možné zmeniť po prihlásení sa na konto (záložka "Moje konto").

2. Zaregistrovaný zákazník môže využívať všetky dostupné funkcie servisu, vrátane objednávania produktov a uverejňovania v servise fotografií (záložka "Moje fotky"), ktoré však nesmú porušovať všeobecne platné právne predpisy, práva tretích strán vrátane práv týkajúcich sa duševného vlastníctva tretích strán, osobné práva tretích strán, ani dobré mravy. Za fotografie uverejnené v servise v rozpore s dobrými mravmi sa považujú materiály, ktoré sú v rozpore s povahou tej funkcie servisu, v rámci ktorej boli zverejnené – t. j. nesúvisiace materiály alebo informácie porušujúce súkromie tretích strán (vrátane ich telefónnych čísel, emailových adries alebo iných kontaktných údajov), ako aj materiály umožňujúce propagovanie a reklamu určitých služieb, produktov alebo činností, vrátane materiálov v podobe odkazov na iné stránky, a uverejňovanie na stránkach servisu pornografických materiálov, materiálov podporujúcich fašizmus, nacizmus, komunizmus, násilie a materiálov, ktoré urážajú náboženské cítenie, ktoré neporušujú všeobecne platné právne predpisy, práva tretích strán, vrátane práv súvisiacich s duševným vlastníctvom tretích strán, osobné práva tretích strán a dobré mravy. V servise je možné uverejňovať len fotografie vo formáte JPG.

3. Zákazník v momente odoslania danej fotografie do servisu:

a) potvrdzuje, že je oprávnený umiestniť danú fotografiu v servise a sprístupniť ju neobmedzenému počtu osôb;

b) vyhlasuje, že daná fotografia neporušuje všeobecne platné zákony, práva tretích strán vrátane práv súvisiacich s duševným vlastníctvom tretích strán, osobné práva tretích strán, ani dobré mravy;

c) udeľuje spoločnosti Empik časovo a územne neobmedzenú licenciu na používanie vyššie uvedenej fotografie v rámci činnosti servisu, vrátane jej prechovávania v rámci zdrojov informačného systému spoločnosti Empik. Zákazníkovi z titulu udelenia licencii spoločnosti Empik neprináleží žiadna odmena.

4. Spoločnosť Empik má právo odstrániť alebo zablokovať (znemožniť prístup) k fotografiám umiestneným v servise, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, porušujú práva tretích strán, osobné práva, dobré mravy alebo ustanovenia týchto obchodných podmienok. Zákazník bude o zámere spoločnosti odstrániť ním uverejnenú fotografiu včas informovaný prostredníctvom elektronickej správy odoslanej na v servise aktuálne registrovanú emailovú adresu. Ak spoločnosť Empik dostane oficiálne oznámenie o nezákonnosti takýchto fotografií, spoločnosť nie je podľa platných zákonov povinná informovať o tom zákazníka.

5. Spoločnosť Empik informuje, že za škodu spôsobenú zákazníkom umiestnenou fotografiou, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, porušuje pravidlá spoločnosti Empik alebo všeobecne platné právne predpisy, nesie zodpovednosť v zmysle ustanovení príslušných platných právnych predpisov zákazník.

6. Spoločnosť Empik v zmysle všeobecne platných právnych predpisov nie je povinná kontrolovať fotografie, ktoré zákazníci v servise zverejňujú. Spoločnosť Empik v prípade obdržania oficiálneho oznámenia o nezákonnosti fotografie, alebo v prípade obdržania dôveryhodnej a overenej informácie o tom, že daná fotografia porušuje všeobecne platné právne predpisy, práva tretích strán, dobré mravy alebo ustanovenia týchto obchodných podmienok, bezodkladne zablokuje prístup tretích strán k danej fotografii. V prípade, že niektorá z fotografií umiestnených v servise porušuje všeobecne platné právne predpisy, práva tretích strán, dobré mravy alebo ustanovenia týchto obchodných podmienok, o tejto skutočnosti treba ihneď prostredníctvom Centra zákazníckej podpory informovať spoločnosť Empik, uvedením internetovej adresy, na ktorej sa daná fotografia uverejnená v rámci servisu nachádza, a uviesť, čoho sa porušenie týka.

7. Empik Foto uchová projekty zákazníkov po nasledujúci čas:

a. 7 dní od dátumu vytvorenia alebo poslednej úpravy projektu, pokiaľ zákazník projekt vytvoril, ale počas tvorby nebol prihlásený a projekt neuložil na svojom účte,

b. 30 dní od dátumu vytvorenia alebo poslednej úpravy projektu, pokiaľ zákazník projekt vytvoril a pridal do košíka, ale ho neobjednal a nebol prihlásený,

c. 45 dní od dátumu vytvorenia alebo poslednej úpravy projektu, pokiaľ zákazník projekt vytvoril a uložil na svojom účte, ale ho neobjednal,

d. 60 dní od dátumu objednania, pokiaľ zákazník projekt vytvoril, objednal a objednávku uhradil.

Spolu s projektmi budú z účtu odstránené spojené s nimi fotografie

8. Fotografie uverejnené v servise sú zoskupené do albumov, t. j. virtuálnych adresárov obsahujúcich jednu alebo viacero fotografií. Zákazník môže jednotlivé albumy pomenovať.

9. Album po jeho vytvorení nie je prístupný tretím stranám.

10. Fotografie, ktoré zákazník v servise nepridelil do albumu, spoločnosť Empik po zrealizovaní objednávky zo servisu odstráni (nebudú ďalej zákazníkovi v servise k dispozícii).

11. Zákazník je povinný svoje užívateľské meno a heslo k svojmu kontu v servise uchovať v tajnosti. V rámci všeobecne platných právnych predpisov je za všetky činnosti súvisiace s používaním svojho užívateľského mena a hesla k danému kontu v servise zodpovedný zákazník, pričom heslo patrí medzi dôverné informácie, s ktorými môže byť oboznámený výhradne zákazník.

§ 4 Mobilná aplikácia

1. Mobilnú aplikáciu je možné bezplatne prevziať na dané mobilné zariadenie z obchodu Google Play (v prípade zariadení s operačným systémom Android), ako aj z obchodu App Store (v prípade zariadení s operačným systémom iOS).

2. Mobilná aplikácia pre svoju správnu činnosť vyžaduje mobilné zariadenie (smartfón alebo tablet) s prístupom na internet, vybavené operačným systémom iOS alebo Android.

3. Zákazník môže prostredníctvom mobilnej aplikácie prezerať sortiment servisu, získať prístup k svojmu zákazníckemu kontu v servise, prostredníctvom nákupného košíka podávať objednávky a uskutočňovať platby, získať prístup k informáciám sprístupneným v mobilnej aplikácii a využívať mnoho ďalších iných funkcií dostupných v mobilnej aplikácii. Spoločnosť Empik informuje, že mobilná aplikácia vzhľadom na svoje technické obmedzenia neposkytuje možnosť využitia všetkých funkcií servisu dostupných na webových stránkach servisu.

4. Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžu podávať objednávky len registrovaní zákazníci. Registráciu je možné uskutočniť ako v mobilnej aplikácii, tak aj v servise – v súlade s ustanoveniami § 2 týchto obchodných podmienok.

5. K mobilnej aplikácii môžu byť pravidelne vydávané aktualizácie. Inštalácia takýchto aktualizácií je nevyhnutná z hľadiska zaručenia správneho fungovania servisu pre zákazníka používajúceho mobilnú aplikáciu.

6. Zákazník môže mobilnú aplikáciu kedykoľvek zo svojho mobilného zariadenia odstrániť (odinštalovať). Odstránenie mobilnej aplikácie však nie je rovnoznačné s odstránením zákazníckeho konta v servise. K odstráneniu konta dochádza v súlade s ustanoveniami § 2 týchto obchodných podmienok.

§ 5 Informácie o produktoch

1. Informácie o produktoch dostupných v servise predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka.

2. Ceny produktov uvedené na webových stránkach servisu:

a) sú uvedené vrátane DPH v eurách;

b) nezahŕňajú náklady na dopravu; náklady na dopravu závisia od spôsobu doručenia produktu zákazníkovi a uvádzajú sa pri výbere spôsobu doručenia produktu zákazníkovi; celková cena objednávky (t. j. cena produktov spolu s nákladmi na dopravu) je uvedená v košíku pred zadaním objednávky.

3. Spoločnosť Empik si vyhradzuje právo na priebežné zmeny cien produktov. V predchádzajúcej vete uvedené oprávnenie nemá vplyv na objednávky zadané pred dátumom nadobudnutia účinnosti danej zmeny cien, podmienok akcie alebo výpredaja.

4. Spoločnosť Empik môže za osobitných podmienok uskutočniť propagačné akcie a výpredaje.

§ 6 Podmienky realizácie objednávky

1. Zákazník môže objednávať v sortimente dostupné produkty 7 (sedem) dní v týždni a 24 (dvadsať štyri) hodín denne, s výnimkou obmedzení a zákazov obchodovania vyplývajúcich zo všeobecne platných právnych predpisov.

2. Pred zadaním objednávky je potrebné:

a) prihlásiť sa na svoje zákaznícke konto v servise;

b) vybrať produkt, ktorý má byť predmetom objednávky, vybrať fotografiu z albumu v rámci servisu alebo pridať fotografiu z koncového zariadenia zákazníka (napr. počítača), alebo zadať webovú adresu (URL), ktorá má byť predmetom objednávky, a následne kliknúť tlačidlo "Objednať" (alebo iné, rovnoznačné); alebo

c) vybrať fotografiu z albumu v rámci servisu alebo pridať fotografiu z koncového zariadenia zákazníka (napr. počítača), alebo zadať webovú adresu (URL), ktorá má byť predmetom objednávky, a následne vybrať produkt, ktorý má byť predmetom objednávky a kliknúť tlačidlo "Objednať" (alebo iné, rovnoznačné);

d) zvoliť spôsob doručenia (spôsob dodania produktu) a zadať údaje adresáta a adresu, kde treba produkt doručiť, uviesť telefónne číslo, na ktorom môže spoločnosť Empik kontaktovať zákazníka v záležitostiach súvisiacich s prevzatím objednávky;

e) zadať fakturačné údaje, ak sa líšia od údajov pre doručenie objednávky;

f) vybrať spôsob platby;

g) potvrdiť objednávky tlačidlom „Objednávam a platím”.

3. Zadaním objednávky zákazník predkladá spoločnosti Empik ponuku na uzavretie zmluvy o predaji (kúpe) objednaného produktu. Ponuka sa pre zákazníka stáva záväznou, akonáhle spoločnosť Empik jej prijatie potvrdí.

4. Po zadaní objednávky bude na emailovú adresu zákazníka priradenú k jeho zákazníckemu kontu odoslaná správa, potvrdzujúca, že spoločnosť Empik zákazníkom zadanú objednávku prijala. Ak je realizácia objednávky možná, na adresu elektronickej pošty zákazníka bude zaslaná emailová správa s potvrdením prijatia objednávky do realizácie. Potvrdenie prijatia objednávky je záväzným vyhlásením spoločnosti Empik o prijatí ponuky, o ktorej sa hovorí vyššie v ods. 3.

5. Spoločnosť Empik si vyhradzuje právo obmedziť spôsoby doručenia produktov a spôsoby platby za objednávku, kategórie produktov alebo počet objednaných produktov.

6. Spoločnosť Empik si vyhradzuje právo obmedziť spôsob doručenia produktov a spôsob platby v prípade zákazníkov, ktorí:

a) minimálne dvakrát neprevzali predmet objednávky doručenej prostredníctvom kuriérskej služby;

b) majú viac než štyri objednávky čakajúce na prevzatie prostredníctvom kuriérskej služby.

7. Ak spoločnosť Empik nie je schopná objednávku zákazníka zrealizovať v časovej lehote určenej na jej realizáciu, poinformuje o tejto situácii zákazníka prostredníctvom elektronickej správy odoslanej na zákazníkom podanú emailovú adresu alebo takúto informáciu poskytne telefonicky na telefónnom čísle zákazníka, v lehote vyplývajúcej zo všeobecne platných právnych predpisov.

8. Spoločnosť Empik môže zákazníka kontaktovať na ním uvedenom telefónnom čísle alebo emailovej adrese aj:

a) za účelom potvrdenia objednávky, ak hodnota objednávky je vyššia ako 200 €;

b) v iných záležitostiach, v prípade ktorých je potrebný kontakt so zákazníkom, vrátane situácií, keď kvalita fotografie alebo jej formát neumožňuje správnu realizáciu objednávky.

9. V prípade, že realizácia časti objednávky nebude z dôvodov uvedených v ods. 7 a 8 vyššie možná, spoločnosť Empik môže zákazníkovi navrhnúť:

a) celú objednávku zrušiť (pri výbere tej možnosti bude spoločnosť Empik oslobodená od povinnosti realizácie objednávky);

b) zrušiť objednávku v časti, v ktorej jej realizácia nie je možná v určenej lehote (pri výbere tej možnosti bude objednávka realizovaná len čiastočne, pričom spoločnosť Empik bude oslobodená od povinnosti realizácie zvyšnej časti objednávky);

c) rozdeliť objednávku a pre tú časť objednávky, ktorej realizácia v pôvodne plánovanom termíne nie je možná, určiť nový termín realizácie (pri výbere tej možnosti budú objednané produkty zaslané v rámci niekoľkých samostatných objednávok, pričom zákazník nebude niesť žiadne dodatočné náklady súvisiace s rozdelením objednávky na niekoľko menších zásielok).

10. V prípade, že si zákazník nevyberie žiadny z vyššie uvedených spôsobov realizácie objednávky v situácii, o ktorej sa hovorí v ods. 9 tohto paragrafu (taktiež v prípade, ak so zákazníkom nie je možné z príčin nezávislých od spoločnosti Empik naviazať kontakt), spoločnosť Empik doručí zákazníkovi tie produkty, v prípade ktorých je možné ich objednávku zrealizovať načas, a zvyšná časť objednávky sa zruší, o čom bude zákazník informovaný prostredníctvom elektronickej správy odoslanej na emailovú adresu uvedenú pri registrácii jeho zákazníckeho konta. K čiastočnému zrušeniu objednávky, o ktorom sa hovorí v predchádzajúcej vete, môže dôjsť najneskôr v deň uplynutia lehoty realizácie objednávky, a ak tento termín nebol stanovený, tak v lehote 30 dní odo dňa prijatia objednávky spoločnosťou Empik. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy v rozsahu, v akom bola zrealizovaná, v súlade s ustanoveniami § 12 týchto obchodných podmienok.

11. V prípade zrušenia objednávky v situácii uvedenej v ods. 9 a 10 tohto paragrafu, ak bola platba za predmet objednávky uhradená vopred, spoločnosť Empik uhradenú sumu (respektíve v prípade čiastočnej realizácie objednávky len jej časť) vráti zákazníkovi v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi. Zásady vrátenia sumy sú podrobne opísané v § 13 týchto obchodných podmienok.

12. Zákazník je povinný uviesť správnu (aktuálnu) a presnú adresu, na ktorú má byť predmet objednávky doručený. Ak zákazník uvedie nesprávnu alebo nepresnú adresu a spoločnosť Empik alebo doručovacia spoločnosť z tohto dôvodu aj napriek maximálnemu vynaloženému úsiliu nebudú schopné doručiť predmet objednávky, resp. doručiť predmet objednávky v určenom termíne, spoločnosť Empik nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo neskoré doručenie predmetu objednávky, a to v maximálnom zákonom povolenom rozsahu.

§ 7 Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

1. Zrušenie objednávky zo strany zákazníka je možné len vtedy, ak zákazník ešte nezaplatil (v takom prípade je možné objednávku zrušiť kedykoľvek, až kým zákazník sumu objednávky prípadne neuhradí).

2. Objednávka je realizovaná okamžite, akonáhle spoločnosť Empik obdrží potvrdenie, že zákazník zrealizoval platbu. Vzhľadom na špecifickosť produktov (každý produkt má zákazníkom v objednávke stanovené vlastnosti), objednávku po zahájení jej realizácie nie je možné zrušiť.

3. V prípadoch uvedených v ods. 1 tohto paragrafu môže zákazník objednávku zrušiť samostatne v servise (záložka "Moje konto") alebo na základe kontaktu s Centrom zákazníckej podpory.

4. Zákazník v situácii uvedenej v ods. 1 tohto paragrafu obdrží potvrdenie o zrušení objednávky, odoslané elektronickou poštou na emailovú adresu, ktorú uviedol v momente zadávania objednávky.

§ 8 Spôsoby platby a začatie realizácie objednávky

1. Objednávky zadané v servise sú dodávané výlučne na území Slovenskej republiky.

2. Objednávku v servise môže zadať výlučne registrovaný zákazník.

3. V servise je možné vykonávať jedine platby vopred.

4. Dostupné spôsoby platby závisia od spôsobu doručenia predmetu objednávky. Spôsob platby môže, okrem toho, závisieť od druhu produktu a hodnoty objednávky. Podrobné informácie o dostupných spôsoboch platby sú uvedené v servise v záložke „Spôsoby platby” a sú viditeľné vždy počas zadávania objednávky.

5. Zľavový kód získaný v servise alebo od iného subjektu, ktorý nakúpil pre svojich zákazníkov zľavové kódy oprávňujúce získať v servise zľavu, treba počas zadávania objednávky v servise zadať do príslušného poľa.

6. Zľavové kódy majú svoju dobu platnosti, počas ktorej môže zákazník ponúkanú zľavu využiť. Zľavový kód nie je možné spájať so žiadnym iným zľavovým kódom ani s inými akciami, pokiaľ nie je v podmienkach akcie uvedené inak. Zľavový kód neumožňuje znížiť hodnotu objednávky o hodnotu menšiu ako 0,01 €. V prípade, že zľavový kód umožňuje zníženie ceny pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete, objednávka sa zrealizuje v hodnote podľa predchádzajúcej vety a platnosť nezrealizovanej hodnoty zľavového kódu vyprší. Použitie zľavového kódu po uplynutí jeho doby platnosti je nemožné.

§ 9 Čas realizácie objednávky

1. Spoločnosť Empik umiestňuje v servise, v časti predstavujúcej produkt, informácie o tom, koľko pracovných dní (t. j. dní týždňa od pondelku do piatku s výnimkou štátnych sviatkov) je potrebných na odoslanie zásielky s predmetom objednávky. Jedná sa o približný čas, počítaný od momentu prijatia objednávky do realizácie až do momentu odoslania predmetu objednávky na adresu zákazníka prostredníctvom kuriérskej firmy. Čas realizácie objednávky sa uvádza so zohľadnením termínu kompletizácie všetkých objednaných produktov. Čas realizácie objednávky závisí od dostupnosti daných produktov. Pokiaľ informácia o termíne odoslania zásielky s predmetom objednávky nie je k dispozícii, objednávka je realizovaná v priebehu 14 pracovných dní.

2. Predmet objednávky je možné doručiť len na území Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej firmy na zákazníkom uvedenú adresu.

3. V súvislosti s realizáciou objednávky sú na emailovú adresu zákazníka odosielané správy informujúce o aktuálnom stave realizácie zadanej objednávky (stav objednávky). Spoločnosť Empik môže v rámci týchto správ posielať informácie o nedokončenej objednávke a – po zrealizovaní objednávky – môže zákazníkovi poslať poďakovanie s prosbou o vyjadrenie svojho názoru (recenzie) ohľadne zrealizovanej objednávky. Vyjadrenie názoru (recenzie) zákazníka ja dobrovoľne.

§ 10 Zodpovednosť za vady a reklamácie vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho

1. Spoločnosť Empik je povinná dodať produkt bez vád. Ak má zákazníkovi predaný produkt fyzické alebo právne vady, pričom za fyzickú vadu sa považuje nezhoda produktu s jeho opisom uvedeným v zmluve, za tieto vady nesie zodpovednosť spoločnosť Empik. Spoločnosť Empik nesie zodpovednosť za fyzické vady, pokiaľ sa tieto vady zistia v priebehu 2 (dvoch) rokov odo dňa doručenia produktu zákazníkovi. Ustanovenia tohto § 10 nevylučujú ani neobmedzujú práva zákazníkov, ktorí dané produkty kupujú ako spotrebitelia, ustanovené platnými právnymi predpismi (najmä čl. 612 – 627 slovenského zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov).

2. Spoločnosť Empik v priebehu 14 (štrnástich) kalendárnych dní odpovie na reklamáciu zákazníka a oznámi mu ďalšie kroky.

3. Reklamácia vyplývajúca zo záruky predávajúceho musí obsahovať údaje o osobe alebo subjekte, ktorý reklamáciu podáva (meno a priezvisko alebo celý názov subjektu, kontaktné údaje), ako aj informácie o príčine reklamácie a prípadné požiadavky. Aby mohla spoločnosť Empik reklamáciu posúdiť, zákazník musí reklamovaný produkt alebo produkty spolu s dokladom o kúpe tohto produktu (produktov) a opisom reklamácie (vzor dokumentu je k dispozícii tu, pričom jeho použitie nie je nevyhnutné) doručiť spoločnosti Empik, listom alebo balíkom na adresu laboratória.

4. Ak bude reklamácia posúdená v prospech zákazníka – spoločnosť Empik neodkladne chybný produkt nahradí novým bez vád, prípadne danú vadu odstráni. Nevplýva to na možnosť zákazníka požiadať o zníženie ceny, prípadne odstúpiť od zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak nie je možné produkt vymeniť, jeho vadu nie je možné odstrániť a cenu produktu tiež nie je možné znížiť, spoločnosť Empik neodkladne vráti zákazníkovi uhradenú sumu v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Zákazník, ktorý zakúpil produkt na účely priamo súvisiace s jeho hospodárskou činnosťou alebo zamestnaním (zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom), má právo podať reklamáciu v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom zo záruky vyplývajúca zodpovednosť spoločnosti Empik za fyzické vady produktov sa obmedzuje len na právo zákazníka uplatniť nárok na odstránenie vady. Spoločnosť Empik v takej situácii neodkladne chybný produkt nahradí novým bez vád, prípadne danú vadu odstráni. Spoločnosť Empik môže taktiež od zmluvy odstúpiť a vrátiť takémuto zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, sumu, ktorú uhradil za produkt, ktorého sa fyzická vada týka. Zo záruky predávajúceho vyplývajúca zodpovednosť spoločnosti Empik za vady produktu je v celom zvyšnom rozsahu voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, vylúčená. V súlade so záväznými ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov sa zodpovednosť spoločnosti Empik za škody spôsobené zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, obmedzuje v maximálnom zákonom stanovenom rozsahu len na sumu, akú takýto zákazník zaplatil spoločnosti Empik za zakúpenie daného produktu, vrátane nákladov na dopravu.

6. Ak sa reklamácia zákazníka ukáže byť opodstatnená, spoločnosť Empik výrobok neodkladne nahradí novým bez vád, pričom vzhľadom na špecifickú povahu produktov je podmienkou výmeny produktu za produkt bez vád prístup k fotografii, ktorá je súčasťou produktu, v albume v rámci zákazníckeho konta zákazníka, alebo jej sprístupnenie spoločnosti Empik spôsobom uvedeným v § 6 ods. 8 písm. b) týchto obchodných podmienok. Ak vyššie uvedenú fotografiu nie je možné v albume nájsť, prípadne ak nie je možné takúto fotografiu spoločnosti Empik poskytnúť spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete, spoločnosť Empik vráti zákazníkovi sumu vo výške hodnoty produktu, v súlade s ustanoveniami § 13 týchto obchodných podmienok.

§ 11 Podmienky zmluvnej záruky

1. Na spoločnosťou Empik predávané produkty sa môže vzťahovať záruka poskytovaná výrobcom, distribútorom alebo inou, treťou stranou (ručiteľom). Spoločnosť Empik na predávané produkty neposkytuje žiadnu zmluvnú záruku. Práva a nároky vyplývajúce zo záruky poskytovanej výrobcom, distribútorom alebo treťou osobou treba uplatňovať v súlade s podmienkami uvedenými v záručnom liste alebo na záručnom vyhlásení ručiteľa. Záruka (pokiaľ sa na predaný produkt vzťahuje) nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva a nároky spotrebiteľa vyplývajúce z predpisov o zodpovednosti predajcu za vady predaného tovaru. Ďalšie informácie o záruke je možné získať v Centre zákazníckej podpory.

2. Zákazník môže reklamovať chybný produkt, na ktorý výrobca, distribútor alebo iný ručiteľ poskytuje záruku:

a) uplatňujúc práva vyplývajúce z poskytnutej záruky – zákazník v tomto prípade reklamuje výrobok priamo u poskytovateľa záruky (subjektu poskytujúceho záruku), a spoločnosť Empik môže byť len sprostredkovateľom, ktorý daný reklamáciu sprostredkuje. Zákazník sa môže podľa vlastného výberu kontaktovať priamo so záručným servisom alebo so spoločnosťou Empik;

b) uplatňujúc práva, ktoré mu voči predávajúcemu vyplývajú z titulu zodpovednosti predávajúceho – v takej situácii treba reklamáciu podať v súlade s ustanoveniami § 10 týchto obchodných podmienok.

§ 12 Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa produktu zakúpeného v servise v lehote do 14 (štrnástich) kalendárnych dní bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu a bez hradenia akýchkoľvek dodatočných nákladov, okrem nákladov uvedených nižšie v ods. 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:

a) v momente prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou stranou inou ako dopravca - v prípade zmluvy, pri plnení ktorej je obchodník povinný spolu s odovzdaním produktu previesť aj vlastníctvo, a v prípade zmluvy, ktorá:

i. zahŕňa veľké množstvo produktov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo častiach – od prevzatia posledného produktu, dávky alebo časti;
ii. spočíva v pravidelnom dodávaní produktu po dobu neurčitú – od prevzatia prvého produktu;

b) odo dňa uzavretia zmluvy - v prípade ostatných zmlúv.

2. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa jedná o zmluvu (podľa ustanovení § 7 slovenského zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov):

a) o poskytovaní služieb, ak podnikateľ danú službu vykonal v celku a s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby informovaný, že po vykonaní danej služby podnikateľom stratí právo na odstúpenie od zmluvy;

b) ktorej predmetom je neprefabrikovaná položka, vyrobená podľa spotrebiteľom poskytnutých špecifikácií alebo uspokojujúca jeho individuálne potreby (týka sa to predovšetkým výtlačkov fotografií, produktov, na ktorých sú na žiadosť spotrebiteľa umiestnené fotografie, produktov, pripravených presne podľa špecifických požiadaviek uvedených v objednávke zákazníka, atď.);

c) predmetom ktorej je tovar dodávaný v zapečatenom obale, a ktorý po otvorení obalu nie je možné kvôli ochrane zdravia alebo z hygienických dôvodov vrátiť, ak k otvoreniu tovaru došlo po dodaní tovaru.

3. Spotrebiteľ, ktorý chce uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy, musí spoločnosť Empik o takomto svojom zámere informovať formou jednoznačného vyhlásenia (napr. písomne v podobe poštou zaslaného listu, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty). Spotrebiteľ môže na tieto účely použiť vzor dokumentu, ktorý je k dispozícii pod odkazom (PREVZIAŤ FORMULÁR). Spotrebiteľ môže okrem toho použiť zákonom stanovený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 k vyššie uvedenému slovenskému zákonu č. 102/2014 Z. z.. Použitie vyššie uvedených vzorov dokumentov nie je povinné. Pre dodržanie termínu odstúpenia od zmluvy stačí, ak spotrebiteľ odošle informáciu o využití prisluhujúceho mu práva odstúpenia od zmluvy pred uplynutím termínu odstúpenia od zmluvy.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť spoločnosti Empik produkt v takom stave, ktorý je nevyhnutný na určenie charakteru, vlastností a funkčnosti produktu. Spoločnosť vráti spotrebiteľovi uhradenú sumu (vrátane nákladov na doručenie produktu spotrebiteľovi podľa ustanovení ods. 5 nižšie), v súlade s ustanoveniami § 13 týchto obchodných podmienok.

5. Priame náklady súvisiace s vrátením výrobku v dôsledku odstúpenia od zmluvy hradí spotrebiteľ. Okrem toho, ak sa spotrebiteľ rozhodol doručiť produkt iným spôsobom ako najlacnejší možný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Empik, spoločnosť Empik nie je povinná vrátiť spotrebiteľovi takto vzniknuté dodatočné náklady. Spotrebiteľ zároveň nesie zodpovednosť za znehodnotenie produktu v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý presahuje nevyhnutné použitie umožňujúce určenie jeho charakteru, vlastností a funkcií.

6. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný okamžite, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť produkt spoločnosti Empik. Aby bol vyššie uvedený termín dodržaný, produkt stačí odoslať pred jeho uplynutím. Zákazník môže predmet objednávky po jeho prevzatí vrátiť odoslaním do laboratória.

7. V súvislosti s uplatňovaním práva zákazníkov na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, o ktorom sa hovorí v tomto paragrafe, spoločnosť Empik informuje, že náklady súvisiace s vrátením produktu znáša zákazník. V dôsledku toho spoločnosť Empik neprijíma zásielky odosielané na jej adresu na dobierku a nenesie žiadnu zodpovednosť za náklady súvisiace s takýmito zásielkami.

§ 13 Vrátenie peňažných prostriedkov zákazníkom

1. Spoločnosť Empik vráti uhradenú sumu okamžite, najneskôr však do 14 dní v prípade:

a) zrušenia objednávky alebo časti objednávky (v takej situácii bude vrátená príslušná časť uhradenej sumy) zaplatenej vopred, pred jej realizáciou (v situácii, o ktorej sa hovorí v § 6 ods. 11 týchto obchodných podmienok);

b) vrátenia produktu (odstúpenia od zmluvy) ktorý je predmetom objednávky doručenej prostredníctvom kuriérskej firmy;

c) uznania reklamácie bez možnosti výmeny produktu, odstránenia vady produktu a zníženia jeho ceny;

d) neakceptovania ponuky zákazníka súvisiacej s objednávkou, ak jej cena bola už vopred uhradená.

e) spoločnosť Empik v prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanoveniami § 12 týchto obchodných podmienok vráti zákazníkovi uhradenú sumu okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa obdržania vyhlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy. Spoločnosť Empik má však právo zdržať sa s vrátením platby obdržanej od zákazníka až kým neobdrží vrátený produkt, prípadne doklad o jeho odoslaní, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

2. V prípade predplatených objednávok bude platba vrátená na bankový účet spojený s kartou zákazníka. V prípade platby na dobierku bude platba vrátená na bankový účet uvedený cez zákazníka v eurách.

3. Pokiaľ napriek maximálnemu úsiliu vynaloženému spoločnosťou Empik, vrátane odoslania na zákazníkom uvedenú emailovú adresu žiadosti o poskytnutie spoločnosti Empik čísla bankového účtu zákazníka, zákazník takéto číslo bankového účtu spoločnosti neposkytne, prípadne ak jeho odpoveď nebude obsahovať údaje umožňujúce vrátenie uhradenej sumy, spoločnosť Empik nenesie žiadnu zodpovednosť za neskoré respektíve neúspešné vrátenie uhradenej sumy, a to v maximálnom zákonom povolenom rozsahu. Spoločnosť Empik nenesie v maximálnom zákonom povolenom rozsahu žiadnu zodpovednosť za neskoré, respektíve neúspešné vrátenie uhradenej sumy, ak boli zapríčinené poskytnutím nesprávnych kontaktných alebo osobných údajov, prípadne nesprávneho čísla bankového účtu, ktoré následne napriek maximálnemu úsiliu spoločnosti Empik znemožnili správnu realizáciu transakcie.

4. Pokiaľ zákazník uhradil sumu objednávky z jemu nepatriaceho bankového konta alebo platobnej karty, peňažné prostriedky budú vrátené priamo na konto v prospech majiteľa takéhoto bankového účtu alebo platobnej karty, pomocou ktorých bola platba v prospech spoločnosti Empik vykonaná, v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

§ 14 Propagačné akcie

1. Na webových stránkach servisu môžu byť dostupné informácie o propagačných akciách (ďalej len "akcie"). Akcie sa delia na:

a) propagácie produktov – zníženie ceny produktu v súlade s absolútnou alebo percentuálnou zľavou, určovanou vždy individuálne na stránke daného produktu;

b) hodnotové akcie – zníženie hodnoty nákupného košíka obsahujúceho produkty, na ktoré sa akcia vzťahuje, o absolútnu alebo percentuálne vyjadrenú zľavu určenú zakaždým po pridaní produktov do košíka a splnení dodatočných špecifických podmienok akcie dostupných na stránke produktu alebo v newsletteri;

c) akciové balíčky – zákazník pri zakúpení určitého množstva ľubovoľných produktov, na ktoré sa akcia vzťahuje, získa absolútnu alebo percentuálne vyjadrenú zľavu na najlacnejší produkt. Akcia sa vzťahuje na všetky produkty uvedené na stránke danej akcie;

d) propagačné súpravy – pri zakúpení (výhradne na webovej stránke daného produktu) reklamnej súpravy skladajúcej sa z minimálne dvoch produktov umiestnených v tzv. propagačnej krabičke získa zákazník zľavu na všetky produkty, ktoré sú súčasťou súpravy okrem najdrahšieho z nich.

2. Pri akciách môže byť pri zadávaní objednávky potrebné zadať diskontný kód.

3. Pokiaľ nie je v obchodných podmienkach pre danú zľavu uvedené inak, zľavy nie je možné spájať s inými zľavami servisu, prípadne s inými zľavovými kódmi.

4. Po zadaní objednávky obsahujúcej propagačný balíček alebo súpravu nie je možné tento balíček/súpravu rozdeliť.

5. Ak je predmetom objednávky propagačný balíček alebo súprava, odstúpenie zákazníka od objednávky, o ktorej sa hovorí v § 12 týchto obchodných podmienok, sa môže týkať výhradne celého propagačného balíčka alebo súpravy. Nie je možné odstúpiť od zakúpenia jednotlivých produktov tvoriacich propagačný balíček alebo súpravu.

6. V prípade akéhokoľvek rozporu s inými ustanoveniami týchto obchodných podmienok sa uplatňujú ustanovenia obsiahnuté v tomto paragrafe.

7. Propagačné akcie, o ktorých sa hovorí vyššie, môžu trvať napr. určitú dobu, do vyčerpania zásob príslušných propagovaných produktov, alebo až do odvolania. Pokiaľ nie je v obchodných podmienkach danej propagačnej akcie stanovené inak, propagačná akcia trvá až do momentu jej odvolania. Ak je v obchodných podmienkach danej propagačnej akcie ustanovený obmedzený počet produktov, na ktoré sa akcia vzťahuje, akcia trvá do momentu vyčerpania zásob týchto produktov.

§ 15 Osobné údaje a ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov zákazníka je Empik Foto Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (00-017), ul.Marszałkowska 104/122. Empik spracováva osobné údaje zákazníka ním uvedené pri procese registrácie účtu v Servise za účelom poskytovania služieb elektronickou cestou tzn. Používania Servisu, vrátane vykonávania nákupov v Servise, a tiež za marketingovými účelmi, vrátane zasielania newsletteru (v prípade získania súhlasu). Viac informácií získate v Ochrane osobných údajov

§ 16 Newsletter

1. Zákazník môže súhlasiť s prijímaním služby newslettera (tzv. subskripcia). Služba informačného bulletinu spočíva v pravidelnom odosielaní na poskytnutú emailovú adresu informačného bulletinu spoločnosti Empik a správ obsahujúcich marketingové (obchodné) informácie spoločnosti Empik a jej obchodných partnerov (vrátane informácií ohľadne produktov spoločnosti Empik a jej obchodných partnerov a propagačných akcií). Na odber newslettera je možné zapísať sa označením príslušnej možnosti v registračnom formulári, prípadne neskôr v záložke "Moje konto" (odkaz "Newsletter").

2. Odber newslettera je bezplatný a dobrovoľný. Služba newslettera sa poskytuje po dobu neurčitú a zákazník môže túto službu kedykoľvek zrušiť.

3. Zákazník môže svoj odber newslettera kedykoľvek a samostatne zrušiť, zrušením začiarknutia príslušného políčka v záložke "Moje konto" (odkaz "Newsletter") alebo prostredníctvom Centra zákazníckej podpory.

§ 17 Reklamácie

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 10 týchto obchodných podmienok, všetky reklamácie, vrátane reklamácií týkajúcich sa prevádzky servisu alebo poskytovaných elektronických služieb, treba adresovať spoločnosti Empik:

a) písomne na adresu spoločnosti Empik (s odporúčanou poznámkou "Reklamácia", pričom táto poznámka nie je povinná),

b) prostredníctvom emailu na adresu: [email protected] (s odporúčaným predmetom správy: „Reklamácia”, pričom vyššie uvedený predmet správy nie je nevyhnutný),

c) prostredníctvom Centra zákazníckej podpory.

2. Reklamácia musí obsahovať údaje o osobe alebo subjekte, ktorý reklamáciu podáva (meno a priezvisko alebo celý názov subjektu, presnú adresu alebo emailovú adresu), ako aj informácie o príčine reklamácie a prípadné požiadavky.

3. Spoločnosť Empik bude reklamácie posudzovať v súlade s týmito obchodnými podmienkami a v súlade s aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Odpoveď na reklamácie sa poskytuje spôsobom, ktorý zodpovedá spôsobu odoslania príslušnej reklamácie, t. j. doporučeným listom odoslaným na adresu uvedenú v reklamácii, alebo prostredníctvom elektronickej správy odoslanej na emailovú adresu uvedenú v reklamácii, prípadne z ktorej bola reklamácia odoslaná, do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, pokiaľ tieto obchodné podmienky (§ 10 ods. 2 – reklamácie vyplývajúce zo záruky predávajúceho) prípadne iné platné právne predpisy nestanovujú iný kratší termín posúdenia reklamácie.

5. Uplatnenie práva zákazníka na podanie reklamácie je dobrovoľné.

§ 18 Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ taká povinnosť nevyplýva z platných právnych predpisov, spoločnosť Empik nevyužíva možnosť mimosúdneho riešenia reklamácií a vymáhania nárokov, vrátane mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

2. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu so spoločnosťou Empik na Slovenskú obchodnú inšpekciu, v zmysle slovenského zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ sa môže vo veci svojich práv obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako orgán štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Taktiež, v rámci Poľskej republiky, spotrebiteľ môže vo veci svojich práv a vo veci sporov medzi ním a spoločnosťou Empik získať bezplatnú pomoc napr. u okresného (mestského) ombudsmana pre spotrebiteľov, prípadne v inej organizácii, ktorej štatutárnou úlohou je ochrana spotrebiteľov (napr. Asociácia spotrebiteľov, Poľská asociácia spotrebiteľov). Informácie pre spotrebiteľov, vrátane informácií o možnosti získania pomoci, sú k dispozícii aj na webovej stránke prezidenta Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov (www.uokik.gov.pl).

3. Prípadné spory medzi zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a spoločnosťou Empik, bude riešiť miestny súd Poľskej republiky príslušný podľa sídla spoločnosti Empik.

4. Spoločnosť Empik vynakladá maximálne úsilie, aby servisom poskytované služby boli na čo najvyššej úrovni. Napriek tomu však spoločnosť Empik nevylučuje možnosť dočasného pozastavenia dostupnosti služieb servisu v prípade nevyhnutnej údržby, technickej kontroly, výmeny zariadení alebo v súvislosti s nevyhnutnou modernizáciou alebo rozšírením servisu. Spoločnosť Empik vynaloží maximálne úsilie, aby prípadné obmedzenie dostupnosti servisu prebiehalo v nočných hodinách.

5. Individuálne nastavenia koncových zariadení môžu byť príčinou rozdielov medzi zobrazením produktu na počítači zákazníka a jeho skutočným vzhľadom (farba, proporcie, atď.). Spotrebiteľ má v súlade s ustanoveniami § 12 týchto obchodných podmienok právo odstúpiť od zmluvy.

6. Obchodné podmienky sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi Poľskej republiky a kogentnými normami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky na ochranu spotrebiteľa.

7. Všetky názvy produktov uvedené na webových stránkach servisu sa používajú na účely ich identifikácie a môžu byť chránené podľa ustanovení zákona o priemyselnom vlastníctve z 30. júna 2000, prípadne podľa iných právnych predpisov.

8. Na štatistické účely a s cieľom poskytnúť služby najvyššej kvality servis analyzuje informácie, ktoré server ukladá v koncovom zariadení zákazníka, a ktoré sú následne opätovne načítané pri každom spojení s internetovým prehliadačom (tzv. súbory cookies). Zákazník môže podmienky ukladania alebo prístupu servisu k súborom cookies kedykoľvek sám určiť prostredníctvom nastavení svojho internetového prehliadača, pričom má možnosť tak zmeniť nastavenia prehliadača, aby takéto súbory neakceptoval alebo informoval o ich odosielaní. Treba však mať na pamäti, že neakceptovanie súborov cookies môže viesť k problémom pri využívaní niektorých služieb servisu. Používanie prehliadača, ktorého nastavenia umožňujú ukladať súbory cookies na koncovom zariadení zákazníka, je rovnoznačné s vyjadrením súhlasu na ukladanie vyššie uvedených súborov na tomto zariadení zákazníka. Viac informácií z tejto oblasti je k dispozícii v Politike ochrany súkromia.

9. Jazykom používaným pri uzatváraní zmlúv v Slovenskej republike je slovenčina.

10. Spoločnosť Empik si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky z naliehavých a závažných príčin, akými môžu byť:

a) potreba prispôsobiť obchodné podmienky právnym normám, ktoré majú priamy vplyv na tieto obchodné podmienky, a ktoré si vyžadujú zmenu obchodných podmienok s cieľom dosiahnuť ich súlad s právnymi predpismi;

b) potreba prispôsobiť obchodné podmienky odporúčaniam, príkazom, súdnym rozhodnutiam, ustanoveniam, výkladom, pokynom alebo rozhodnutiam oprávnených verejných orgánov;

c) rozšírenie alebo zmena funkcií servisu vrátane zavedenia nových služieb poskytovaných elektronicky alebo zmeny existujúcich funkcií servisu;

d) zmena technických podmienok elektronicky poskytovaných služieb;

e) potreba odstrániť nejednoznačnosť, chyby alebo typografické chyby, ktoré by sa prípadne v obchodných podmienkach mohli nachádzať;

f) zmena kontaktných údajov, názvov, identifikačných čísel, e-mailových adries alebo odkazov obsiahnutých v obchodných podmienkach;

g) zmena procesu uzatvárania zmlúv prostredníctvom servisu;

h) boj proti zneužitiu;

i) zlepšenie obsluhy zákazníkov.

11. Upravené obchodné podmienky budú k dispozícii na webových stránkach servisu (vrátane stiahnuteľného súboru vo formáte PDF). O zmene obchodných podmienok bude spoločnosť Empik informovať aj prostredníctvom elektronickej správy o zmene obchodných podmienok odoslanej všetkým zaregistrovaným zákazníkom na príslušné emailové adresy priradené k ich zákazníckym kontám (spolu s priloženými obchodnými podmienkami vo formáte PDF).

12. Zmenené obchodné podmienky sú záväzné pre registrovaného zákazníka, ktorý zmluvu o vedení zákazníckeho konta v servise nevypovie pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmenených a doplnených obchodných podmienok. Termín nadobudnutia účinnosti zmenených a doplnených obchodných podmienok bude minimálne 14 dní odo dňa oznámenia zmeny a doplnenia obchodných podmienok.

13. Zmena obchodných podmienok neovplyvní objednávky zadané pred takouto zmenou, ktoré budú ďalej realizované na základe predchádzajúcich obchodných podmienok.